shopping_cart

Článok 9 - Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonický, prípadne uveďte v poznámke k objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení. Prevádzkovateľ internetového obchodu značenie.sk, s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle „zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“ Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Osobné údaje sa nezverejňujú, nesprístupňujú, neuskutočňuje sa cezhraničný prenos. Podľa §20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu značenie.sk, s.r.o súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Súhlasím, aby mnou poskytnuté osobné údaje, boli uchovávané v databáze po dobu dokonca kalendárneho roku od poskytnutia súhlasu. Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to písomne doručeným listom do sídla spoločnosti alebo e-mailom. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím stanoveného obdobia, alebo po uplynutí kalendárneho roku a neobnovení súhlasu, budú údaje blokované a následne budú zlikvidované v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne. V rámci tohto súhlasu som bol zároveň informovaný podľa §15 ods. 1 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov a v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Oboznámenie so spracovaním osobných údajov: stiahnuť